Type to search

Informació Protecció de Dades – Clients

RESPONSABLE

Identitat: ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. – CIF: B07411598 – Carrer Calçat, 6, 1a, Palma (Illes Balears)
Contacte: info@enequip.es
Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd-enequip@enequip.es

 

FINALITAT

Tractam la informació que ens faciliteu amb les finalitats de:

 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials
 • Trameses d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent
 • Trameses d’informació comercial de productes i serveis (previ consentiment)
 • Canal Ètic: S’atendran les comunicacions rebudes a l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de represàlia alguna per reportar de bona fe.
 • Gestió d’exclusions comercials. Base amb el mínim de dades per evitar la tramesa de comunicacions comercials a les persones que no hagin donat el seu consentiment o que l’hagin revocat.
 • Gestió per a la programació d’activitats artístiques, si escau.

LEGITIMACIÓ

 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim
 • Consentiment previ

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 • A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi comerç
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació: 5 anys
 • Termini conservació justificat: 10 anys atenent requeriments d’autoritats competents en la matèria
 • Canal ètic: Es conservessin en el sistema únicament durant el temps imprescindible per a l’esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema.

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar legítimament a:

 • Organització Dades
 • Administracions públiques amb competència en la matèria Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
 • Agència Tributària Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
 • Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals Nom/cognoms, dades econòmiques

EXERCICI DE DRETS

Si hi esteu interessats, teniu dret a obtenir confirmació per saber si l’empresa està tractant les vostres dades personals. Teniu dret a sol·licitar:

 • L’accés a les vostres dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals han estat recollides.
 • La limitació del tractament de les vostres dades, cas en que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es podran exercir directament o mitjançant representant legal o voluntari.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, abans esmentada.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html