Type to search

Informació Protecció de Dades – Clients

RESPONSABLE

Identitat: ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L.

CIF: B-07411598

Dir. Postal: Carrer Calçat, nº6 1º piso, Edificio Toledo, de Palma de Mallorca (07011)

Contacte Delegat de Protecció de dades (DPD): rgpd-enequip@enequip.es

FINALITAT

Tractem la informació que faciliten amb la finalitat de:

 • Dades tractades per a prestar el servei contractat.
 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració.
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials.
 • Enviaments d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent.
 • Enviaments d’informació comercial de productes i serveis.
 • Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control del frau.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia per reportar de bona fe.
 • Gestió exclusions comercials. Base amb mínimes dades per a evitar enviament de comunicacions comercials a les persones que no hagin consentit o hagin revocat el seu consentiment.

 

LEGITIMACIÓ

 1. Execució d’un contracte
 2. Interès legítim
 3. Consentiment previ
 4. Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (canal ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit a l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018.

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

 • A efectes mercantils: Documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi Comerç.
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 Llei General Tributària.

Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació: 5 anys.

 • Termini conservació justificat: 10 anys atenent requeriments de les autoritats competents en la matèria.
 • Canal ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per a l’esbrinament dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades haurà de procedir-se a la seva supressió del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per a investigar els fets pel temps necessari fins a la seva conclusió. Una vegada finalitzada la recerca de la comunicació i preses, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per a donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada podrà conservar-se la informació de forma anonimitzada en l’esmentat sistema.

 

DESTINATARIS

Les dades podran ser cedides a:

 • Administracions Públiques competents en la matèria.
 • Entitats financeres en relació amb la gestió dels pagaments i cobraments derivats de les relacions contractuals.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els Jutges i Tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els Jutges i Tribunals.
 • Entitats asseguradores i Corredories d’assegurances i reassegurances, per a la gestió de sinistres i/o accidents, inclòs el tractament de dades personals especials.
 • Proveïdors de serveis, en alguns supòsits contractats, per a realitzar serveis en el nostre nom. En aquests casos, sempre que sigui necessari, se subscriuen els corresponents contractes d’encàrrec de tractament segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades.

 

EXERCICI DE DRETS

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals.

Té dret a sol·licitar:

 • L’accés a les seves dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679, podran exercir-se directament o per mitjà de representant legal o voluntari.

Pot sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’e-mail de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant la seva sol·licitud a l’adreça del Responsable, a dalt indicada.
Per a obtenir informació sobre els seus drets pot visitar: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

En el cas de no haver obtingut satisfacció en exercici dels seus drets pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.